ZOYAMED MEDICAL TECHNOLOGY

mask

dsdssda

اندازه ها

پرفوراتورهای دائمی EMD در سه اندازه 11-14 میلی متر، 7-11 میلی متر و 6-9 میلی متر مناسب برای جمجمه های نازک به قطر 1 میلی متر تا جمجمه های ضخیم به قطر 3 میلی متر موجود است.

مزایای این پرفوراتور

از مزایای منحصر به فرد پرفوراتورهای  EMDمی توان به افزایش سهم لبه ها در کار برشکاری نسبت به نوک آن با حداقل لرزش اشاره کرد. استخوان جمجمه بدون زحمت سوراخ شده و تراشه استخوان به طور تمیز برداشته می شود. هنگامی که فشار بر روی پرفوراتور از بین می رود ، مکانیزم توقف خودکار فعال می شود. این عملکرد خطر برش تصادفی دورا را به حداقل می رساند.